பத்தி

          ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரீட்சையும்,பின் தொடரும் துயரமும்.